نام و نام خانوادگی: مهندس محمد شفیعی

سمت مورد تصدی: رئیس اداره امور عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد بهداشت محیط

  1. عقد قرارداد با آژانس های سطح شهر ( آژانس های سطح شهر ) درجهت تامین خودرو موردنیاز واحدها
  2. عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری  ساختمانی جهت انجام تعمیرات ساختمانی  کلیه مراکز وخانه های بهداشت
  3. راه اندازی وخرید تجهیزات ازطریق عقد قراردادباشرکتهای متخصص رایانه ای حسابداری تعهدی وکابل کشی اینترنتی داخل ساختمان مرکزبهداشت
  4. تهیه لوازم مصرفی  وتجهیزات بهداشتی  ولوازم التحریر موردنیاز واحدها
  5. هماهنگی با چاپخانه های سطح شهر درتهیه وتکثیر فرمهای موردنیاز واحدها ونوشتن پلاکاردهای تبلیغات هشدارهای  بهداشتی
  6. نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور مراکز و واحدهای تحت سرپرستی
  7. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی با مسئول واحد
  8. سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  9. ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱5338