نام و نام خانوادگی: نیلوفر حیدری ارفع

سمت مورد تصدی: کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

الف)فاز قبل از وقوع بلایا:

اجرای برنامه اریابی خطر و ایمنی مرکز در برابر بلایا (SARA)

اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بلایا (SNS)

ارزیابی و آموزش خانوار در برابر بلایا (DART)

تدوین و اجرای برنامه  آمادگی مرکز برای بلایا (EOP)

ب)بعد از وقوع بلایا:

اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا(DSS)

اجرای عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا بر اساس EOPتدوین شده در فاز الف

شرح وظایف عمومی واحد:

شركت در كارگاه هاي آموزشي معاونت بهداشتي  ,وزراتخانه

شركت در جلسات هماهنگي معاونت بهداشتي  ,وزراتخانه

شركت در كميته ها، جلسات آموزشي و هماهنگي  معاونت بهداشتی و EOC  دانشکده

هماهنگي و برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري جهت پرسنل

هماهنگي و برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري جهت پرسنل

نظارت بر عملكرد رابطین بحران

پايش سه ماهه عملكرد پزشكان خانواده و ماماها

بازديد برناتمه ریزی شده  از خانه هاي بهداشت و مراکز جامع سلامت شهری و روستایی

تنظيم و ارسال آمار سه ماهه و ماهیانه

ارسال گزارش بازديد به مراكز خدمات جامع سلامت

برگزاری نمرین دور میزی و میدانی

پیگیری بیمه کلیه ساختمان های دانشکده

ارزیابی خطر و ظرفیت پاسخ واحدهای ارائه خدمات در مواقع بحران دانلود فایل

شماره تماس:  08133112010