🔰 بازدید مشترک کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی و بیمارستان از آشپزخانه بیمارستان قائم (عج).

📝 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛ در راستای پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم بازدید مشترک کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی و بیمارستان از آشپزخانه بیمارستان قائم صورت پذیرفت.