🔰 در راستای اجرای طرح سلامت نوروز و رمضان برگزار شد؛

🔷بازدید کارشناسان سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان و کنترل موارد بهداشتی با استفاده از تجهیزات پرتابل و همچنین الزامات بهداشت محیطی و معلوم سازی مواد غذایی غیر قابل مصرف در 13 فرودین 1403.

✍️روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد