🔰برگزاری برنامه ملاقات مردمی با عنوان میز خدمت با حضور دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد.

🔹به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده دراین دیدار چهره به چهره و بدون واسطه، مراجعین مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده و معاون بهداشت ضمن ارائه راهکارهای قانونی پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی دستورات لازم جهت پاسخ به درخواست های مراجعه کنندگان را صادر نمودند.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد