🔰 برگزاری جلسه آموزشی بهداشت فردی دهان و دندان و تغذیه سالم در مدرسه نبوت.

✴️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

🔷در هفته کودک و توسط کارشناسان دهان و دندان و تغذیه و همچنین سلامت مدارس معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده جلسه آموزشی بهداشت فردی دهان و دندان و تغذیه سالم در مدرسه نبوت برگزار و جوایزی نیز به دانش آموزان اهدا گردید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد