🔰برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و پرفشاری خون جهت سفیران سلامت ادارات.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷جلسه آموزشی بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و پرفشاری خون جهت سفیران سلامت ادارات شهرستان به ریاست مصطفی انواری معاون فنی معاونت بهداشتی در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

🔹در این جلسه آموزشی ضمن تشریح کلیاتی از بیماریهای غیرواگیر، نسبت به آموزش در زمینه بیماریهای قلبی عروقی و دیابت اقدام شد.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد