☘️ در دومین روز از هفته سلامت انجام شد.

✅ آموزش بهداشت فردی بهداشت دهان ودندان وبهداشت روان به دانش آموزان ابتدایی دخترانه توسط کارشناسان سلامت معاونت بهداشتی داده شد.

✍️روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد