🔰 برگزاری جلسه برون بخشی پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم جهت سفیران سلامت ادارات.

📝 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🟧 در این جلسه در خصوص اهمیت مصرف نمک کم اما تصفیه شده یددار و مصرف لبنیات مطالبی توسط کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی ایراد گردید و در ادامه انتظارات این معاونت از ادارات مختلف جهت اجرای هرچه بهتر این پویش طرح گردید.