💠 در راستای اجرای «پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم» انجام شد:

✔ برگزاری دو جلسه هماهنگی درون بخشی با مسئولین واحد‌های ستادی و کارشناسان ناظر مراکز به همت واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی.

💯 در این جلسات در خصوص اهمیت اجرای موثر این پویش و فعالیت هایی که توسط کارشناس تغذیه، کارشناسان ناظر، مراقبین سلامت و بهورزان به منظور آموزش و آگاه سازی گروه های مختلف مردم، اصناف، ادارات و … باید انجام شود تصمیماتی اتخاذ گردید.