🔰 برگزاری مانور اطفای حریق در مرکز وندرآباد.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

🔷مانور اطفای حریق واحد مدیریت بحران و بلایای معاونت بهداشتی به مناسبت هفته ایمنی جهت پرسنل مرکز جامع سلامت وندر آباد ومدارس تحت پوشش آن مرکز، با هماهنگی واحد بحران و تاسیسات معاونت بهداشتی برگزار شد.