🔰 برگزاری مسابقه نقاشی و آموزش تغذیه سالم در مدارس شهرستان.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 برنامه مسابقه نقاشی و آموزش تغذیه سالم توسط پایگاه های بهشتی و ملت معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده در مدارس برگزار شد.

🔶 این برنامه ها در راستای گرامیداشت هفته ملی کودک برگزار می گردد.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد