🔰 برگزاری نهمین کمیته تخصصی بهداشت ذیل قرارگاه جوانی جمعیت در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

♻️نهمین کمیته تخصصی بهداشت ذیل قرارگاه جوانی جمعیت با محوریت برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایرانی، با حضور مصطفی انواری معاون فنی، مدیر گروه جوانی جمعیت، و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی برگزار شد.

✍مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد