🔰 برگزاری کارگاه آموزشی سرطان پستان در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

🔷 کارگاه آموزشی سرطان پستان با هدف غربالگری ، شناسایی و درمان زودهنگام سرطان پستان جهت کلیه ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به گروه هدف به همت گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی برگزار شد.