🔰 برگزاری کارگاه دوروزه فرزندآوری، پیشگیری از ناباروری و سقط جنین در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

✍ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 به همت گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس، کارگاه دو روزه فرزندآوری ، پیشگیری از ناباروری و سقط جنین در سالن جلسات معاونت بهداشتی جهت کارشناسان ناظر، مراقبین سلامت و همکاران مامای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت برگزار گردید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد