🔰 برگزاری کارگاه 3روزه ادغام طب ایرانی در نظام سلامت

🔷 این کارگاه به همت گروه جوانی جمعیت با حضور مدرس استانی،دکتر میرزایی متخصص طب ایرانی،در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

🔹 کارگاه مذکور جهت آشنایی و توجیه کلیه پزشکان درمانگر ،کارشناسان ناظر و مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان اسدآباد و در راستای اجرای این برنامه برگزار گردید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد