🔰 برگزاری کمیته بررسی شکایت در سامانه ۱۹۰.

📝 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 به ریاست دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده و با حضور معاون فنی و کارشناسان گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی کمیته بررسی شکایت در سامانه ۱۹۰ برگزار شد.

🟧 در این کمیته شکایت ثبت شده در سامانه بررسی شد و جهت رسیدگی به این مهم دستوراتی مبذول گردید.