🔰 برگزاری کمیته تخصصی امور سلامت سالمندان در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

✍ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 به دبیری اداره بهزیستی شهرستان و با حضور نماینده ادارات و در راستای اجرای سند ملی سالمندان، کمیته تخصصی امور سلامت سالمندان در محل معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

🔷 از دستاوردهای این جلسه برگزاری جلسات آموزشی تکریم سالمندان توسط اداره فرهنگ و ارشاد و اهداء اقلام یارانه ای به سالمندان واجد شرایط توسط جهاد کشاورزی و… هست.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد