🔰 برگزاری کمیته داخلی کاهش مرگ و میر نوزادان در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🟢 به همت گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده معاونت بهداشتی و به ریاست مصطفی انواری معاون فنی این معاونت، کمیته داخلی کاهش مرگ و میر نوزادان برگزار شد.

🌿 در این کمیته علل مرگ نوزادان از ابتدای سال تاکنون بررسی شد و مصوبات کمیته 6 ماهه و مداخلات صورت گرفته در راستای کاهش مرگ و میر نوزادان ارائه شد.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد