🔰 برگزاری کمیته ستادی بیماری های قابل انتقال توسط آب و غذا.

♻️کمیته ستادی بیماری های قابل انتقال با آب و غذا به ریاست دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و باحضور مدیران و مسئولین ستادی این معاونت توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی برگزار شد.

✅ هدف از برگزاری این کمیته آمادگی برای جلوگیری از بیماری های منتقله آب و غذا باتوجه به ورود به فصل گرما بود. ✍️روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد