🔰 برگزاری کمیته فنی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

❇️ جلسه فنی معاونت بهداشتی به ریاست دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان و با حضور دیگر اعضای این جلسه برگزار شد.

✳️ در این جلسه مصوبات جلسه قبل بررسی و مواردی دیگر جهت اجرا به تصویب رسید.

✍مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد