🔰 برگزاری گردهمایی ماهیانه گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی.

📝 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 گردهمایی ماهیانه گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی باحضور کارشناسان این گروه برگزار گردید.

🟨 در این جلسه عملکرد کارشناسان مورد پایش قرار گرفت و دستورالعمل های جدید تبیین شد.