🔰حضور کارشناس مراقب سلامت معاونت بهداشتی در مدرسه مرحوم بداغی جهت غربالگری پویش ملی سلامت

♻️پویش ملی سلامت با هدف غربالگری و شناسایی بیماران دیابتی و افراد با فشارخون بالا تا پایان دی ماه سال جاری ادامه دارد.