🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴دو شنبه (2 بهمن): نمک دریا و نمکهای تصفیه نشده موجب سرطان می شود.

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد