🔰در دومین روز از هفته سلامت انجام شد.

♻️ زنگ سلامت در مدرسه دخترانه شهید سعیدی با حضور دکتر حسین علی شرکایی فرماندار محترم شهرستان اسدآباد،دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی ،محمدی شمیم رئیس آموزش و پرورش ،معاونین و کارشناسان معاونت بهداشت و سایر مسئولین شهرستان به همت گروه جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس برگزار شد.

✍️روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد