🔰 شرکت در نشست وبیناری تجلیل از دستاورد ها و تکریم از فعالان بهداشت در دولت سیزدهم.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

♻️دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به همراه معاون فنی و مدیران گروه های معاونت در نشست وبیناری معاونین بهداشت شرکت نمودند.

🔷 این نشست باهدف هماهنگی بیشتر در برگزاری همایش بزرگ کشوری تجلیل از دستاورد ها و تکریم از فعالان بهداشت در دولت سیزدهم برگزار شد.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد