🔰 شناسایی بیمار جدید مبتلا به فشارخون و ارجاع فوری و تماس با فوریت های پزشکی.

✴️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔴 صبح امروز به دنبال مراجعه یک بیمار با علائم سرگیجه و سردرد به پایگاه قندی و چک فشارخون، مراقبین سلامت پایگاه متوجه فشارخون بالای بیمار شدند و با تماس با فوریت های پزشکی بیمار به بیمارستان اعزام گردید.

🍏 این بیمار با اقدامات به موقع کادر بهداشت و فوریت های پزشکی از عواقب خطرناک فشارخون بالا مصون ماند.