🔰غربالگری دیابت و فشار خون در روستاهای پیرملو، حسن آباد و قادرآباد .

✴️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

🌿 در راستای اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون جهت افراد ۱۸ سال و به بالا توسط بهورزان ، در روستاهای پیرملو، حسن آباد و قادرآباد انجام شد.

📌 همچنین علاوه بر اندازه گیری فشارخون و دیابت پرسشنامه ها تکمیل و افراد مشکوک به دیابت و پرفشاری خون جهت انجام آزمایش، به آزمایشگاه مرکز بهداشت ارجاع داده شدند و آموزش های لازم جهت خودمراقبتی افراد ارائه شد.