🔰غربالگری دیابت و فشار خون در روستای قمر ماوی .

✴️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

🌿 در راستای اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون توسط بهورز خانم کاظمی و با نظارت پزشک مرکز ، در روستای قمر ماوی انجام شد.

📌 همچنین علاوه بر اندازه گیری فشارخون و دیابت پرسشنامه ها تکمیل و افراد مشکوک به دیابت و پرفشاری خون جهت انجام آزمایش، به آزمایشگاه مرکز بهداشت ارجاع داده شدند.