🔰غربالگری دیابت و فشار خون در مراسم نماز جمعه شهرستان .

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده

🔷در راستای اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون و توسط کارشناسان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده، در مراسم نماز جمعه شهرستان انجام شد.

🔹 لازم به ذکر است آموزش و اجرای برنامه خود مراقبتی به افراد سالم، مشکوک به پرفشار خون و دیابت و بیماران مبتلا به پرفشاری خون یا دیابت توسط کارشناسان صورت پذیرفت.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد