🔰غربالگری دیابت و فشار خون موسسه خیریه آبشار عاطفه ها.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده

🔷در راستای اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون کارشناسان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده، جهت غربالگری دیابت و فشار خون به موسسه خیریه آبشار عاطفه های شهرستان اعزام شدند.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد