🔷 غربالگری دیابت و پرفشاری خون در راستای اجرای برنامه پویش ملی سلامت در شهرستان اسدآباد همچنان فعال می باشد.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔵 در راستای اجرای طرح پویش ملی سلامت غربالگری پرفشاری خون و دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، خانه های بهداشت، تریاژ بیمارستان قائم و درمانگاه تامین اجتماعی همچنان فعال می باشد.

🔹همچنین با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی در مدرسه خلیج فارس، درمانگاه شهید قهاری، مرکز مثبت زندگی در محله محمود بیگی خدمات سنجش فشارخون و دیابت انجام شد.

🔶در پایگاه قندی نیز بدنبال مراجعه ارباب رجوع با قندخون بالای ۵۰۰، طی تماس تلفنی کارشناسان با فوریت های پزشکی بیمار به مرکز درمانی انتقال یافت.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد