نام و نام خانوادگی: حمید صفریان

سمت مورد تصدی:رئیس گروه گسترش معاونت بهداشتی

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناسی آزمایشگاه

شرح وظایف مسئول واحد گسترش :

* نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
* نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.
* اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.
* ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
*بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
*تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
*هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
*نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده
*عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
*گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
*برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان برحسب نیاز
*شرکت در جلسات وارائه گزارش

برنامه پزشك خانواده :

* تهيه ليست حقوق پرسنل طرف قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده و ارسال به امور مالي به صورت ماهيانه

* پايش فصلي پزشكان خانواده و تكميل چك ليست ارزشيابي به منظور پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل فوق الذكر

* تهيه ليست پرداخت 30% حقوق و مزاياي پرسنل پس از انجام ارزشيابي و ارسال به امور مالي به منظور پرداخت

* تهيه ،تكثير و توزيع دستورالعمل هاي ارسالي پزشك خانواده و بيمه روستايي به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه

* كنترل و تهيه آمار فعاليتهاي پزشك خانواده و ارسال آمار به بیمه استان به صورت ماهيانه و فصلي شامل فرمهاي آمار فعاليت ماهيانه، تعداد موارد ارجاع فوري و غيرفوري، ليست ماهيانه فعاليت پرسنل، وضعيت مرخصي و …

* ارسال ماهيانه برگ دوم نسخ بيمه روستايي به اداره بيمه خدمات درماني

* برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

* برگزاري كميته بیمه روستایی شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه

* کنترل وجمع بندی اسناد بیمه روستایی بیمارستان وارسال به امور مالی واداره بیمه استان

* انجام پایش های مشترک با بیمه شهرستان

برنامه سرشماري :

* تشكيل كميته سرشماري شهرستان با حضور رياست مركز بهداشت و مسئولين واحدهاي كارشناسي

* برگزاري كلاس بازآموزي سرشماري جهت كليه پرسنل واحدهاي بهداشتي اعم از پزشك، كارشناس، كاردان و بهورزان

* تهيه و چاپ فرمهاي مورد نياز سرشماري

* نظارت، چك و كنترل اطلاعات سرشماري در حين و پس از انجام كار

* جمع بندي اطلاعات سرشماري در فرمهاي 5 گانه

* ورود اطلاعات ذيج هاي حياتي درسامانه سیب

* اصلاح و ورود اطلاعات واحدهاي بهداشتي درماني در سامانه سیب

نیروی انسانی:

* تهيه اعلام نياز نيروي طرحي و پيام آور به صورت فصلي و ارسال به وزارت ومعاونت توسعه

*کنترل آمار نیروی انسانی وجمع آوری آخرین اطلاعات مربوطه

* معرفي پرسنل جديدالورود جهت انجام آموزش بدو ورود با مشاركت آموزش سلامت و واحدهاي كارشناسي و مركز آموزش بهورزي

* تعيين محل خدمت و اعزام نيروهاي طرحي و پيام آور و استخدامي به واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اولويت و نياز    واحدها و با مشاركت واحد هاي مربوطه

* مشاركت در برنامه جذب بهورز

* عقد قرارداد  با پزشكان خانواده و اعزام به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده با توجه به اولويت بندي مراكز

برنامه بهبود استاندارد تجهيزات:

* تهيه شناسنامه تجهيزات براي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در كليه واحدهاي بهداشتي درماني

* خريد و تامين تجهيزات اداري و پزشكي و آزمايشگاهي مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اعتبارات

* توزيع تجهيزات اداري و پزشكي درواحدهاي ستادي و مركز بهداشتي درماني و پايگاه بهداشتي و خانه بهداشت

* برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

* برگزاري كميته تجهیزات شهرستان با حضور مسئولين مربوطه

* دريافت نيازهاي تجهیزاتی وتعمیرات واحدهاي مختلف مركز بهداشت

* هماهنگی با انبار دانشکده جهت بررسی نیازهای تجهیزات مورد نیاز فصلی

نام و نام خانوادگی تحصیلات/مدرک ورشته تحصیلی سمت مورد تصدی
اکرم عبدالهی کارشناس مامایی کارشناس واحد گسترش
فاطمه وکیلی کارشناس بهداشت عمومی کارشناس واحد گسترش
فرآیندهای مدیریت شبکه و ارتقا سلامت دانلود فایل

شماره تماس:  08133118112