🔰 گروه جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس برگزار می کند.

♻️ مسابقه نقاشی با موضوع خانواده و فرزند آوری

🔶 با شعار:نقش من در جوانی ایران

🔷 ویژه فرزندان کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،همراه با اهدای جوایز به نفرات برتر

#نقش_من_درجوانی_ایران #ایران_جوان #ایران_جوان_ایران_قوی

✍روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد