معرفی معاون اجرایی

 

نام و نام خانوادگی:  مصطفی انواری پیمان

سمت مورد تصدی: معاون فنی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت

رشته تحصیلی :  حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 1. مشارکت و همکاری با معاون محترم بهداشتی ومعاونت فنی مرکز بهداشت شهرستان در فعالیت های مربوط به: برنامه ریزی، سازمان دهی، گزارش دهی و جمع آوری اطلاعات، نظارت، پایش و ارزشیابی، هماهنگی های درون و بین بخشی
 2. همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت استان در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای، اولویت های بهداشتی منطقه و بررسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل
 3. همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روشها و اجرای آنها در منطقه
 4. مشارکت در انتخاب، جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وتمهیدات لازم برای بقا و استمرارفرآیند تامین نیروی انسانی کارآمد
 5. برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه
 6. جلب مشارکت وهمکاری سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیتهای بهداشتی
 7. همکاری دربرقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی درتمام سطوح فعالیتها (برنامه ریزی- اجرا- نظارت (
 8. مشارکت دربرنامه ریزی وهماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید، ارتقاءکمی وکیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری
 9. همکاری درآموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزی به واحدهای تابعه اعزام می شوند
 10. نظارت بر واحدهای اجرایی وستادی در جهت ارتقاء شاخص های بهداشتی
 11. نظارت برهزینه ها و درآمدهای واحدهای تابعه و ستاد مرکزبهداشت
 12. پشتیبانی، نظارت و پیگیری تجهیز، راه اندازی وتامین نیازهای واحدها
 13. بازدیدونظارت واحدهای تابعه، بررسی مشکلات و حل و رفع آنها
 14. نظارت برانجام صحیح وموثربرنامه ها
 15. مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی، بودجه عملیاتی وفصلی و…
 16. مشارکت در استقرار، ساماندهی و سازماندهی واحدها
 17. جمع آوری، جمع بندی و دسته بندی اطلاعات و داده های مورد نیاز برنامه ها
 18. همکاری، نظارت و اقدام در فرآیند تهیه و تدوین متون، جزوات، وسایل کمک آموزشی و….
 19. هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه، تنظیم و تخصیص بودجه مورد نیاز ستاد مرکز بهداشت و  واحد های تابعه
 20. هماهنگی و نظارت بر فرآیند بهبود استاندارد (تعمیر و تجهیز) واحدهای تابعه
 21. همکاری در اجرای بررسی ها، تحقیقات و مطالعات بهداشتی

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱۶۷۵۱

داخلی: ۲۰

شماره فکس: ۰۸۱۳۳۱۱۶۷۵۱