نام و نام خانوادگی: مصطفی انوری پیمان

سمت مورد تصدی: معاون فنی معاونت بهداشت

رشته تحصیلی: حشره سناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شرح وظایف:

–  شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی شهرستان و شناسایی مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه های عملی حل مشکلات

– همکاری با معاون بهداشتی در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری با تاکید بر انتخابات مناسب ترین روشه ای اجرایی در شهرستان

– مشارکت در تهیه برنامه های راهبردی و استراتژیک و عملیاتی حوزه سلامت در سطح شهرستان

– مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع امکانات

– مشارکت در انتخاب فنی، تخصصی و توزیع متناسب متقاضیان اشتغال یا انتقال و اقدام برای استمرار تامین نیروی انسانی کارآمد

– هماهنگی و نظارت جهت آموزش و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی

–  نظارت و هدایت کلیه برنامه های فنی واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشت شهرستان

– دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحدها و مراکز خدمات جامع سلامت تابعه و نظارت بر تهیه گزارشات نهایی واحدهای مافوق و همچنین نظارت بر تهیه بازخوراند منساب در راستای ارتقای کمی و کیفی فعالیت واحدهای پیشگفت در چارچوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

– جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ، آمارها و شاخص های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آتی استان و ارتقای شاخص های سلامت شهرستان

– مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها ، پروتکل های بهداشتی درمانی ،آموزشی و پژوهشی از طریق کمیته های علمی

– نظارت بر تهیه و تدوین متون ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت آموزشهای بدو و حین خدمت وبازآموزی ها

– نظارت و پایش اجرای برنامه های آموزشی

– مشارکت در برنامه ریزی پایش ادواری مدیریتی و سایر سطوح و به کار گیری نتایج حاصل از پایش ها در برنامه ریزی های آتی و نیز اقدامات لازم برای رفع مشکلات

–  نظارت بر برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه و وزارت متبوع

– برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه و سایر واحدهای دانشکده

– جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی جهت جلب هماهنگی بخش های موثر در سلامت و توسعه و ارتقای سطح بهداشت جامعه

– نظارت بر اشتراک دستاوردهای سلامت معاونت بهداشتی با سایر بخش های موثر در سلامت جامعه

– برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و سایر خدمات مرتبط در چار چوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

– نظارت بر فعالیت های پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی در جهت انجام پژوهش های مناسب و کاربردی

– اجرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق

شماره تماس:  08133116751

داخلی: 20

شماره فکس: 08133116751