نام و نام خانوادگی:  حمیدرضا واحدیان

سمت مورد تصدی: مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

انجام آزمایشات بیمه روستایی در قالب طرح تحول سلامت(بیوشیمی،هماتولوژی،هورمون،سرولوژی،آنالیز ادرار،مدفوع،میکروبیولوژی)

-انجام آزمایش سل شهرستان

-انجام آزمایش التور شهرستان

-انجام آزمایش عدم اعتیاد

-انجام آزمایش لیشمانیا

-انجام آزمایش مالاریا

-انجام آزمایشات سلامت مادران باردار

-انجام آزمایش قند وکلسترول  طرح سلامت سالمندان ومیانسالان

-انجام آزمایش قبل از ازدواج

-نمونه گیری وارسال آزمایشات سلامت بیماران مبتلا به   HIV   شهرستان

-نمونه گیری و ارسال آزمایشات سرخک،سیاه زخم وبیماریهای واگیر

-انجام آزمایش IFOBT غربالگری سرطان کولورکتال

نام و نام خانوادگی تحصیلات/مدرک ورشته تحصیلی سمت مورد تصدی
علی عظیمی کهن کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
حسین رستمی کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
اشکان آزرمی کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
فاطمه شعبانی کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
سپیده صوفی کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
مهناز حمزه ای کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
محمود قادری کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
 فاطمه السادات امامی کاردان آزمایشگاه کاردان آزمایشگاه
 عادله یاراحمدی  کاردان آزمایشگاه  کاردان آزمایشگاه
حسن کرمی فوق دیپلم  کاردان آزمایشگاه
فائزه بختیاری فوق دیپلم امور عمومی
 جلیل مهدیان دیپلم فنی خدمتگذار
 فاطمه جاویدنیا  دیپلم بهیار
 زبیده عبدکوند دیپلم خدمتگذار(بیماربر)
سجاد زرین دیپلم خدمات

شماره تماس:  08133115911