نام و نام خانوادگی: بهمن اسماعیلی

سمت مورد تصدی:کارشناس پزشک خانواده واحد گسترش مرکز بهداشت

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

*    همکاری در اجرای برنامه استراتژیک معاونت امور بهداشتی

*    تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه واحد آمار بر اساس برنامه استراتژیک معاونت بهداشتی

*    برآورد جمعیت سالانه برحسب سن، جنس و مناطق تحت پوشش

*    همکاری در اجرای پرسشگری های آماری و طرح های تحقیقاتی

*    اجرا، نظارت و کنترل عملیات طرح های آمارگیری در شهرستان

*      تهیه و تدوین گزارش عملکرد

*      همکاری با دیگر واحدهای ستادی جهت پیشبرد برنامه های آماری

*    برگزاری جلسات آماری و نشست با مسئولین مراکز، کارشناس مسئولین ستاد، پزشکان، دندانپزشکان، مراقبین سلامت و

        بهورزان، آموزش نیروهای مشغول به کار و نیروهای بدو خدمت

*    بازدید و نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با مراکز، خانه های بهداشت  و پایگاه های تحت پوشش شبکه

بهداشت و درمان شهرستان وبررسی صحت و سقم آمارهای ارسال شده

*    نظارت بر نیروی پذیرش مراکز درخصوص قبض های صادر شده و قبوض برگشتی

*    برگزاری و مشارکت در سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی

*    جمع آوری اطلاعات مرگ و میر شهرستان طبق هماهنگی با بیمارستان های تابعه، پزشکان، ثبت احوال و پزشکی قانونی

*    ثبت اطلاعات مرگ جمع آوری شده در سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

*    هماهنگی با پزشکان بخش خصوصی و بیمارستان های تابعه شهرستان در راستای رفع نواقص گواهی فوت های صادر شده

*    استخراج میزان های مرگ شهرستان به تفکیک گروه های سنی و روند مرگ طی سال های اخیر

*    انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود

شماره تماس:  08133122013