نام و نام خانوادگی: آرزو صوفی

سمت مورد تصدی:کارشناس مسئول آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت خانواده

1-    تدوین برنامه عملیاتی واحد

     تهيه، اجرا و ارزشيابي برنامه عملياتي واحد و نظارت برتهيه و اجراي برنامه عملياتي مراكز

 2-  انجام نیاز سنجی آموزشی

      برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های سلامت منطقه

      تدریس در کارگاه های نیازسنجی

      نظارت بر نيازسنجي هاي انجام شده درمراكز وشبكه ها و رفع نقائص موجود

    طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد

 3-  توانمند سازي و انتقال مهارت های آموزشی به اعضای تیم سلامت

  آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

  توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

   ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

   ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت منطقه

     به روز رساني بسته آموزش بدو خدمت واحد

    آموزش نيروهاي ورودي (عمومي يا اختصاصي)

 4-  برنامه‌ريزي و اجراي آموزش جامعه

     الف- مشارکت در گسترش برنامه های سلامت

     جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

       همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در سطح منطقه

   مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های سلامت(مانند پایگاههای مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه

 مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

  مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت عمومی در منطقه

   همکاری با صدا سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

   توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه از جمله انجام امور مرتبط با شبكه داوطلبان بسيجي

   برنامه ريزي و مشارکت در طراحي و اجرای بسيج هاي اطلاع رساني به عموم مردم درمناسبت هاي خاص بهداشتي ودرمواقع بحران در سطح منطقه

     برنامه‌ريزي ونظارت بر اجراي برنامه هفته سلامت:

ب‌-     همكاري در تهيه رسانه‌هاي آموزشي

5-    جمع آوری، تحلیل، بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

 6-    انجام بازديدهاي نظارتي از واحدهاي تابعه، تهيه گزارش بازديد و پيگيري موارد نقص

 7-    اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 8-     انجام پژوهش های مرتبط با سلامت

الف-   مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 ب‌-    مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 ج‌-     شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 9- همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید به آنها

 10- حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

 11- شركت در جلسات و كميته‌ها

12 – شركت در دوره‌هاي آموزشي مرتبط

 13- ارائه خدمات سمعی بصری

 14- انجام ساير امور محوله

شماره تماس:  08133127079