نام و نام خانوادگی: مریم ولایی عزیز

سمت مورد تصدی: سرپرست بهورزی معاونت بهداشتی

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش و بهداشت

 • سرپرستي امور فني و اداري مركز
 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان
 • همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن
 • ابلاغ شرح وظايف به كاركنان
 • پيگيري دريافت مجوز پذيرش بهورز
 • تشكيل كميته جذب بهورز
 • مشاركت و نظارت در انتخاب و نحوه پذيرش مهارت آموزان
 • تاييد محل سكونت داوطلبان بهورزي
 • برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن
 • نظارت بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه , كلي ,  چك ليست آموزشي
 • مشاركت در آموزشهاي نظري , عملي , كار آموزي
 • نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و ثبت كارنامه و معدل گيري
 • تنظيم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي با نظارت كارشناس مسئول بهورزى معاونت بهداشت
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان
 • پيگيري امور رفاهي مهارت آموزان بهورزی
 • تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار
 • برنامه ريزي جهت انجام برنامه هاي سنجش سلامت مهارت آموزان جديد بهورزي
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان دوره و نهايي
 • نظارت بر رفتار و انضباط مهارت آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان
 • برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحدهاي ستادي
 •  نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان , ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي
 • مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مركز بهداشت شهرستان
 • انتقال مسائل و مشكلات واحدهاي ستادي و مراكز روستايي و شهري در ارتباط با آموزش دانشجويان پزشكي جامعه نگر به دانشكده های مر بوطه .
 • برگزاري آزمونهاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي باز آموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان
 • تحليل نتايج و ارائه  طرحهاي مداخله اي آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
 • نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائيها و بهبود روند برنامه هاي آموزشي
 • مشاركت در جلسات و برگزاري كنفرانس و ارائه نظرات تخصصي .
 • همكاري دراجرای برنامه هاي باز آموزی , نوآموزی و بدوخدمت تيم سلامت با همکاری کارشناسان ستادی
 • مشاركت با  واحد هاي فني و تخصصي مركز بهداشت شهرستان در جهت مديريت برنامه هاي آموزش تيم سلامت
 • همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان بمنظور  تعیین نیازهای آموزشی
 • مشارکت در تهیه مقالات , جمع آوري مقالات و مطالب کارکنان ،مربیان و بهورزان و ارائه به رابط استانی  فصلنامه
 • جمع آوری و جمع بندی فرمهاي نظرسنجی در مورد موضوعات مجله بهورز و ارائه به رابط استانی  فصلنامه  و توزیع مجله آموزشي بهورز
 • برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز , انتخاب بهورزان , مربیان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان .
 • صدورگواهینامه مهارت آموزي بهورزي
 • شركت در جلسات كارشناسان مركز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت  برنامه ها
 • پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت مهارت آموزي و آموزشي بصورت مستمر
 • ارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مراكز بهداشتي درماني و پيشنهاد تشويق و تنبيه پرسنل
 • مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • مشاركت در امور فني بهورزان شاغل ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي،تغيير عنوان و … )
 • برنامه ريزي جهت انجام تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 • پيگيري تامين امو ر رفاهي  بهورزان شاغل  با همكاري امور اداري
 • حضور فعال در كميته نقل و انتقالات ( به ويژه بهورزان )
 • برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي به صورت متمركز از بهورزان و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي
 • نظارت و ارزشيابي مستمر كلاسهاي آموزشي برگزار شده و اعلام نتايج به واحدها
 • تجزيه و تحليل كلاس هاي آموزشي با همكاري مربيان و واحدهاي ستادي
 • پيگيري تامين فضا و وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي آموزشي
 • نظارت بر نحوه اجراي برنامه آموزش بدو خدمت نيروها  تجزيه و تحليل برنامه ها و ارائه نتايج به واحدهاي ستادي
 • تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي مهارت آموزان و بهورزان شاغل با همكاري مربيان و امور رفاهي مركز بهداشت
 • گزارش مشكلات نيروهاي تخصصي به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات آنان
 • مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي
 • برنامه ريزي جهت ارتقاء برنامه هاي  آموزش مستمر بهورزان
 • رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظايف مربوطه
 • پيگيري تامين اعتبار جهت خريد اقلام مورد نياز مركز
 • شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه
 • انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق

شماره تماس:  08133122966