نام و نام خانوادگی: مهران طاهر

سمت مورد تصدی: انبار دارویی

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

  • نظارت و هماهنگي تشكيل كميته تجويز و مصرف منطقي دارو در حوزه بهداشت
  • تدوين برنامه عملياتي واحد دارويي و نظارت بر عملكرد مسئول و پرسنل انبار دارويي، كارپرداز دارويي و داروياران شاغل در مراكز خدمات جامع سلامت
  • بررسي و نظارت بر تنظيم و ارسال اسناد مالي دارو ، مكمل و تجهيزات مصرفي
  • تدوين، تحليل و آناليز آمار و اطلاعات امور دارويي شامل تهيه و توزيع دارو، مكمل و تجهيزات در حوزه بهداشت
  • هماهنگي و پيگيري تحويل اقلام مورد نياز واحد هاي ستادي
  • پيگيري قراردادهاي مربوط به امور دارويي
  • شركت در كارگاه هاي آموزشي، جلسات هماهنگي و برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري جهت داروياران
  • پایش از پزشکان و ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت

شماره تماس:  08133112010