نام و نام خانوادگی: حیدر سلطانی

سمت مورد تصدی: واحد درآمد معاونت بهداشتی

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری

 • محاسبه درآمد واحدهای تابعه به تفکیک
 • رسیدگی به نحوه ار سال برگه های بیمه و محاسبات ارسالی آنها
 • پیگیری کسورات بیمه و محاسبات ارسالی آن
 • دریافت صورتحساب بانکی و مشخص کردن ریز واریزها
 • نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی وزارت بهداشت و درمان
 • پیگیری وصول درآمد های اختصاصی
 • بررسی فرم های عملکرد درآمدهای اختصاصی و کسورات مراکز
 • نظارت بر عملکرد پذیرش و صندوق درآمد مراکز و بررسی گزارش های مالی آنها جهت برنامه ریزی آینده
 • ثبت ، نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد.
 • ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد.
 • ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحدهای تابعه از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.
 • تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه و بازدید از آنها
 • نظارت وکنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی واحدهای تابعه.
 • نظارت وکنترل صندوق های مراکز (فروش قبوض درمانی – نرم افزار صندوق)
 • اجرای دقیق نرم افزار جامع ثبت درآمد های مرکز بهداشت (سامانه سجاد)
 • نظارت دقیق وروزانه جهت ثبت درآمدها در نرم افزار پذیرش (سامانه اطلس) بصورت آنلاین
 • هماهنگی وتعامل با کارشناس حسابداری تعهدی واجرای آن.
 • بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده وتهیه گزارش های تحلیلی لازم
 • مجهز کردن صندوق مراکز خدمات جامع سلامت روستائی /شهری به دستگاه POS  جهت رفاه مراجعین