نام و نام خانوادگی: معصومه هوشمندی شجاع

سمت مورد تصدی:کارشناس سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

معرفی واحد:

در راستای طرح تحول سلامت دهان و دندان و برنامه‌های دولت تدبیر و امید ارائه خدمات دهان و دندان در قالب برنامه‌های پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و درمان زودهنگام پوسیدگی های اولیه و بیماری لثه در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و آموزش مردم در رده‌های سنی در دسترس فعالیت می باشد .رسالت این واحد ارتقای سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش با اولویت گروه هدف در زمینه بهداشت دهان دندان می باشد گروه‌های هدف شامل کودکان زیر ۶ سال کودکان ۶ تا ۱۴ سال خانم های باردار و یک سال پس از زایمان است و طرح ها و برنامه های پیشگیری با هدف آموزش و پیشگیری و در نهایت درمان این گروه تدوین و اجرا می گردد .

برنامه کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزی که به دنبال اجرای ادغام در سیستم شبکه ها با اولویت ویژه جهت دانش آموزان با سه بخش آموزش، پیشگیری درمان با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا می باشد .

برنامه کشوری سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودک با اولویت کودکان زیر ۶ سال با سه بخش آموزش پیشگیری درمان با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کل کشور در حال اجرا می باشد.

در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی دندانپزشکان شاغل به آموزش، بازدید از مدرسه، معاینه دهان و دندان دانش آموزان مدرسه،ارائه خدمت کشیدن دندان های عفونی ترمیم دندان های پوسیده جرم گیری فیشورسیلانت فلورایدتراپی ،درمان پالپ زنده در مراکز، آموزش به مراجعین واحد بهداشت خانواده و بازدید از خانه بهداشت و پایش کارکرد بهورز می پردازند.

معاینه دهان و دندان خانم های باردار و یک سال پس از زایمان و کودکان زیر ۶ سال تحت پوشش واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت تحت پوشش وثبت در سامانه سیب در قسمت مراقبت دهان و دندان پرونده‌ الکترونیک  در زمان های تعیین شده توسط دندانپزشکان بهورزان و کارشناسان بهداشت خانواده آموزش دیده صورت می‌گیرد و ارجاع جهت درمان در صورت نیاز انجام می‌گیرد.

معاینه دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و آموزش گروهی و فردی به دانش‌آموزان و ارائه خدمت کودکان دارای مشکل در مراکز بهداشتی درمانی توسط دندانپزشکان صورت می‌گیرد .

دانشکده  اسدآباد دارای دو مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی فعال جهت ارائه خدمات بهداشتی سلامت دهان و دندان با چهار دندانپزشک با ارائه خدمات به گروههای هدف می باشد

اهداف:

1-بهبود کمی و کیفی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان

2-افزایش پوشش مراقبتهای دهان ودندان کودکان زیر6سال و 14-6 سال

3-افزایش پوشش مراقبتهای دهان و دندان زنان باردار و یک سال پس اززایمان

 شرح وظایف:

 1. بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها
 2. شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)
 3. تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سياستها ،استراتژيهاي كلي
 4. تعيين واعمال ضابطه اي براي توزيع منابع ( نيروي انساني، وسايل و مواد …. ) بين مراكز تابعه
 5. برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم
 6. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف
 7. برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان
 8. برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكزو دندانپزشكان درخصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي هماهنگي درون بخشي و برون بخشي
 9. هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها
 10. نظارت براجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها
 11. نظارت وپايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني
 12. نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش
 13. پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت
 14. هماهنگي و نظارت برسرويس و تعمير يونيتهاي دندانپزشكي
 15. جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به معاونت بهداشتي
 16. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش
 17. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در طرح هاي كشوري در زمينه بهداشت دهان ودندان
 18. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي
 19. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب
 20. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش
 21. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح”سنجش سلامت دهان ودندان كودكان پايه اول دبستان”
 22. برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح كشوري”پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش آموزان مقطع ابتدايي از طريق وارنیش فلورايد تراپي”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شماره تماس:  08133122215