نام و نام خانوادگی: فریده زیوری قوی

سمت مورد تصدی: کارشناس بهداشت روان معاونت بهداشت و مرکز بهداشت

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 •   برگزاري كميته دانشکدههی سلامت روان
 •  پذيرش مسئوليت علمي – اجرايي برنامه‌هاي سلامت روان تحت نظارت معاون بهداشتي دانشکده علوم پزشكي
 •  برنامه‌ريزي آموزش پزشك عمومي به منظور تكميل سطح سوم ارايه خدمات سلامت روان شهرستان مطابق دستورالعمل
 •  برنامه ريزي آموزش پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به منظور ارتقاء كيفيت علمي ارايه خدمات در برنامه سلامت روان مطابق با دستورالعمل
 •  آموزش كارشناسان مرتبط با برنامه سلامت روان
 •  نظارت علمي بر تهيه متون – پوستر – پمفلت و نشريات مرتبط با برنامه سلامت روان
 •   نظارت بر سيستم ارجاع برنامه سلامت روان
 •  نظارت علمي بر فعاليت پزشكان عمومي در حيطه برنامه سلامت روان
 •  برنامه ريزي و نظارت علمي و اجرايي مرتبط با برنامه در هفته سلامت روان
 •  مشاركت در امر پايش برنامه‌هاي اجرا شده در سطح شبكه
 •  اجراي برنامه‌هاي آموزشي – كارگاهي – جلسات و همايش ها
 •   برنامه ريزي جهت باز آموزي پرسنل شبكه بهداشتي- درماني
 •  برگزاري كلاس آمار و مروري بر نحوه دستورالعمل ها
 •   آموزش نيروهاي بدو خدمت
 •  برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت معلمين و والدين مدارس مروج سلامت در استان
 •  نظارت بر مدارس مروج سلامت
 •  شركت در جلسات بين بخشي
 •  · ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌هاي زندگي، فرزند پروري، مشاوره تحصيلي، مشاوره خانوادگي و مشاوره قبل از ازدواج، پيشگيري از اعتياد و الكل) به صورت فردي و گروهي
 •  تسهيل دسترسي به خدمات مددكاري اجتماعي براي بيماران
 •  برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت پيشگيري از اعتياد و الكل در شهرستان
 •   نظارت بر مراكز ترك اعتياد و همكاري با تيم بازرسي شهرستان
 •  نظارت بر مركز گذريDIC و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به وزارت متبوع
 •   نظارت بر كلينيك مثلثي و و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به وزارت متبوع
 •  برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از خودكشي
 •   تهيه گزارش عملكرد ساليانه برنامه اعتياد و الكل
 •   گردآوري اطلاعات و آمار فعاليتها و تحليل آنها
 •  بررسي مسائل، مشكلات، تعيين نيازها و اولويت‌هاي استان در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل
 •   پيشنهاد و تدوين برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل
 •  برنامه ريزي سالانه، ميان و بلند مدت در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل
 •  برآورد نيروي انساني مورد نياز و پيش بيني مكانيسم‌هاي تأمين آن
 •  ارائه روش‌هاي اجرايي و علمي مبتني بر جامعه در جهت توانمندسازي عموم مردم (به ويژه گروه‌هاي هدف) در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل
 •  پيشنهاد بودجه و پيش بيني مكانيسم‌هاي تأمين و تعيين چگونگي و نظارت بر هزينه كرد آنها در مراكز بهداشت استان
 •  تدوين، استانداردها و دستورالعمل‌هاي غربالگري، پيشگيري، مراقبت، درمان، بازتواني در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و پايش و ارزشيابي برنامه‌ها
 •  تهيه و تدوين پروتكل‌هاي غربالگري، پيشگيري، مراقبت و درمان و بازتواني بيماري‌هاي رواني، اجتماعي و اعتياد و الكل با همكاري مراكز آموزش عالي، نهادها و انجمن‌هاي صنفي، علمي، ملي
 •  هدايت دانشگاه‌هاي استان در برنامه ريزي راهبردي، عملياتي و تفضيلي و كمك به انجام آن در حيطه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل
 •  تصدي نمايندگي معاونت بهداشتي در جهت همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي با واحدها و سازمان‌هاي وابسته در امور سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل
 •  همكاري با سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي ملي، منطقه‌اي در اجراي برنامه‌هاي آموزش سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل
 •  نظارت و پايش برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل در مراكز بهداشتي – درماني استان
 •  ارزشيابي برنامه ها و انجام مطالعه بار بيماريها در سطح استان
 •  تهيه و ارائه گزارش‌هاي فني و جامع از اجراي سياستها و برنامه‌هاي سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و انعكاس آن به مبادي ذيربط
 •  تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي استان در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و پيگيري اجرا و نظارت بر حسن اجراي آن
 •  ساماندهي و توانمندسازي سازمانها و گروه‌هاي مردم نهاد فعال در حيطه‌هاي مرتبط با سلامت
 •  پيگيري استانداردهاي بيمارستاني و پيگيري توسعه اورژانس‌هاي روانپزشكي و اعتياد و مراكز بستري كوتاه مدت درمان اعتياد
 •  مشاركت در تدوين نظام سطح بندي خدمات درماني در امور مرتبط با توجه به نياز و تواناييها از طريق مشاركت و هماهنگي با ديگر حوزه‌هاي وزارت متبوع
 •  هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسات منظم جلسات كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيگيري مصوبات كميته مذكور و نظارت بر حسن اجراي مصوبات
 •  ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأكيد بر موضوع سلامت رواني جنسي و طراحي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي به منظور ساماندهي مراكز درماني و مشاوره و تأمين نيازهاي مردم
 •  برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب ناشي از اعتياد و الكل
 •  هماهنگي در جهت تشكيل جلسات كميته سلامت رواني اجتماعي و نظارت بر جسن اجراي مصوبات آن
 •  پيگيري و تشكيل كميته و كاهش آسيب و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن
شرح وظايف كارشناس واحد سلامت روان ، اجتماعي و پيشگيري از اعتياد و الكل
 •   هماهنگي جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان
 •   ثبت، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشكي و تهيه گزارش‌هاي ماهانه وساليانه
 •   تهيه وتدوين متون  آموزشي جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
 •   ارتقاء آگاهي و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازي از طريق تدوين و انتشار متون آموزشي يا از طريق رسانه‌ها
 •   مشاركت در برگزاري كارگاه‌هاي كشوري و استاني جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
 •   برگزاري جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان مراكز بهداشتي درماني يا اساتيد و مسئولين سازمان‌هاي ذيربط جهت تبادل نظر، تصميم گيري و برنامه ريزي در سطح استان
 •   مشاركت در تدوين طرحها و دستورالعمل‌هاي كشوري
 •   تعيين و محاسبه شاخص‌هاي استاني برنامه ادغام سلامت روان
 •   پايش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان
 •   جمع آوري و ثبت آمار خودكشي و ارسال آن به وزارت متبوع
 •   هماهنگي جهت جلب مشاركت و حمايت مسئولين و سياست گذاران در اجراي برنامه‌هاي سلامت روان
 •   هماهنگي جهت ارزشيابي برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجراي برنامه
 •   مشاركت درون بخشي و بين بخشي با ساير سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌هاي سلامت روان
 •   همكاري و مشاركت با كارشناسان و مسئولين سلامت روان مراكز بهداشتي درماني استان در اجرا و پيشبرد برنامه‌ها و راهبردي و هدايت فعاليت‌هاي آنها
 •   ارتقاء و بازنگري اجزاي مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نيازهاي شبكه سلامت روان و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي كشوري
 •   مستند سازي اقدامات انجام شده و تدوين گزارش عملكردهاي ساليانه
 •   تعيين اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌هاي عملياتي آتي مرتبط با برنامه‌هاي سلامت روان
 •   آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهيم سلامت روان به منظور افزايش آگاهي و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشكلات رواني
 •   آموزش به گروه‌هاي در معرض خطر و بيماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشكي و مراقبت از بيماران
 •   آموزش و بازآموزي بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)
 •   ارائه مشاوره و حمايت‌هاي روان شناختي به بيماران مبتلا به اختلالات جسمي صعب العلاج (بيماري‌هاي قلبي، سرطان، ايدز، معلوليت‌هاي جسمي) جهت افزايش توان مقابله با اختلالات جسمي و پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي
 •   پايش و نظارت عملكرد بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)
 •   مشاركت در تهيه گزارش‌هاي آماري براي سطح بالاتر ارائه خدمات
 •   شناسايي و غربالگري اختلالات روانپزشكي و مشكلات رفتاري در جمعيت تحت پوشش تيم سلامت در گروه‌هاي سني مختلف
 •   ارجاع بيماران روانپزشكي به سطوح بالاتر
 •   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي
 •   ارائه حمايت‌هاي رواني – اجتماعي در حوادث و بلايا و مداخله در بحران
 •   پيگيري و مراقبت بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي
 •   ارائه مشاوره توان بخشي براي بيماران شديد
 •   آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي روزمره زندگي براي بيماران شديد
 •   تسهيل دسترسي بيماران شديد به خدمات مددكاري اجتماعي (بهزيستي و كميته امداد)
 •   ارائه مشاوره توان بخشي و حمايت‌هاي روان شناختي از خانواده بيماران شديد
 •   پذيرش بيماران و انجام درمان‌هاي غير دارويي، مشاوره و انجام مداخلات حمايتي
 •   انجام مداخلات پيشگيري جهت ارتقاء آگاهي جامعه

شماره تماس:  08133122215