نام و نام خانوادگی: محبوبه شمس همت

سمت مورد تصدی: کارشناس بهداشت خانواده

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

1-      جمع آوري  ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت

2-      بررسي وشناخت وضعيت  موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

3-      همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

5-      برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و…

6-   تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-      آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي

8-      اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي

9-      بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

10-   پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات

11-    انجام هماهنگي هاي درون بخش

12-    هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان

13-    هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش

14-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

15-    همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي

16-    همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها

17-    نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش

شماره تماس:  08133122013