🔰 پنجمین جلسه کارشناسان ناظرستادی در طرح پویش ملی سلامت به ریاست دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد برگزار شد.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

✅ در این جلسه به بررسی وضعیت مراکز خدمات سلامت و روند پیگیری و انجام طرح پرداخته شده و در پایان هر یک از کارشناسان وضعیت مرکز متبوع خود را تبیین نمودند.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد