🔰  کارگاه آموزشی غربالگری ، پیشگیری و کنترل سرطان دهانه رحم با همکاری گروه پیشگیری و گروه جوانی جمعیت برگزار گردید.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🌿 این کارگاه در راستای دستیابی به هدف حذف و ریشه کنی سرطان دهانه رحم تا سال 2030 با استراتژیهای ذیل برگزار شد؛

 

🍏 پوشش90درصدی واکسیناسیون HPVدر خانمهای زیر15سال.

🍏 غربالگری 70درصدی زنان 30تا 55سال در مراکز منتخب توسط مامای مراکز.

🍏ارجاع 90درصدی زنان شناسایی شده از طریق غربالگری به سطح دو پیشگیری و درمان.