نام و نام خانوادگی: فهیمه بهزادی

سمت مورد تصدی: رئیس گروه سلامت خانواده

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : ارشد آموزش بهداشت

مدیریت سلامت جمعیت و خانواده با هدف تامين، حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش برای گروههای هدف (نوزادان،کودکان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار و زنان در سنین باروری) ارائه خدمت می­کند. شناخت توانائی­های بالقوه منطقه، ابلاغ سیاست های بالا دستی به محیط، برنامه­ ریزی و تعیین سیاست های منطقه ای، برنامه ريزی، نظارت و مشارکت درآموزش و بازآموزی پرسنل، افزایش سواد سلامت در جامعه، هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت‌، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه، توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه اعتبارات، جمع آوری و پردازش داده ها، پايش و ارزشيابی برنامه­ها ی جاری، انجام پژوهش‌هاي كاربردي از اهم وظایف این گروه می باشد.

شرح وظایف:

1-مدیریت اجرای برنامه های سلامت نوزادان و تغذیه نوزادان  ( 28-0 روز ) .

2- مدیریت اجرای برنامه های سلامت کودکان و تغذیه کودکان  (زیر 8 سال )  :

  • اجرای نظام سلامت کودکان ( مراقبت های ادغام یافته کودک سالم (WCC ) و بیمار ( مانا یا IMCI ) و ترویج تغذیه با شیر مادر .
  • اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه ) .

4- مدیریت اجرای برنامه میانسالان ( 60-30 سال ):

5- مدیریت اجرای سلامت سالمندان ( بالای 60 سال ) .

  • آموزش شیوه زندگی سالم
  • مراقبت سالمند

6- سلامت گروه های ویژه :

  • مدیریت اجرای برنامه های خدمات سلامت باروری ( تنظیم خانواده و آموزش مشاوره حین ازدواج )
  • مدیریت اجرای برنامه های سلامت مادران ( قبل از بارداری ، حین بارداری و بعد از بارداری )

 

مدیریت اجرای برنامه های فوق الذکر شامل :

– هزینه کرد اعتبارات شهرستان و ردیفهای تخصصی در قالب برنامه ها و شرح هزینه کرد جهت بهبود وضعیت برنامه های تحت مدیریت

– تهیه و تدوین مطالب آموزشی متناسب با نیاز های آموزشی کارکنان تحت پوشش

– توانمند سازی نیروهای تحت پوششش در برنامه های گروه سلامت جمعیت ،خانواده ،تغذیه و مدارس

– بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرائي در زمينه سلامت خانواده و در قالب سياست هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

– تدريس و مشارکت در کارآموزي و کارورزي دانشجويان

– پایش و ارزشیابی برنامه ها ی گروه سلامت جمعیت ، خانواده  ، تغذیه و مدارس

– نظارت بر كيفيت و كميت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده

– نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی کارکنان تحت پوشش.

– نظارت بر اجرای برنامه هاي تغذيه در سطح مراکز بهداشت شهرستان­ها

– نظارت بر برآورد میزان مکمل­های تغذیه ای، اقلام پیشگیری از بارداری و داروهای بهداشتی مرتبط با برنامه ها ی گروه سلامت جمعیت، خانواده، تغذیه و مدارس

– نظارت بر تهیه وتدوین برنامه عملیاتی برنامه ها ی گروه سلامت جمعیت، خانواده، تغذیه و مدارس

– تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات مربوط به عملكرد برنامه های گروه سلامت جمعیت، خانواده ، تغذیه و مدارس

– نگهداري ضوابط، اطلاعات و داده هاي موجود در برنامه و بهره گيري از آن در برنامه­ريزي­هاي آينده

– همكاري و هماهنگي با سازمانها، موسسات، نهاد ها به منظور برنامه­ريزي و پيشبرد اهداف برنامه های گروه سلامت جمعیت، خانواده، تغذیه و مدارس

– همكاري موثر و مداوم با ساير گروه ها و  واحد هاي بهداشتي

– شركت در جلسات، كميسيون­ها، كميته هاي فني و تخصصي گروه سلامت خانواده به منظور برنامه ريزي، بحث و تبادل نظر در زمينه حل مشكلات موجود و ارائه نظرات مشورتي در زمنيه هاي مختلف

– تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه­ها و ارائه آن به مسئولان مربوطه

– آموزش برنامه حين خدمت كاركنان بهداشتي و پرسنل جديد الورود .

– گزارش تنگناها و نارسايي‌هاي موجود در ارتباط با وظايف محوله و پيشنهاد راه حل

– انجام بررسي­ها و تحقيقات فني اجتماعي و جمعيتي در زمينه برنامه­هاي گروه سلامت جمعیت، خانواده، تغذیه و مدارس

 

شرح وظایف کارشناس کودکان:

– مشارکت در بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه برنامه های کودکان و ارائه طریق مناسب با شرایط محلی و منطقه ای در قالب سیاست وزارت متبوعه.

– ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های کودکان.

– تکمیل پرسشنامه های موارد مرگ نوزاد و کودکان 1 تا 59 ماهه و تشکیل کمیته کاهش مرگ و میر شهرستان.

– تهیه و تنظیم پایش برنامه های کودکان ( کودک سالم و مانا ) خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و پیگیری و نظارت بر عملکرد واحدها.

– تنظیم و اجرای برنامه های مداخله ای کودکان شهرستان ( بصورت فصلی ).

– جمع آوری و جمع بندی اطلاعات آمار و پایش برنامه های کودکان.

– همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف .

– همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در راستای اهداف برنامه های کودکان.

– تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه های کودکان و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

– همکاری در تامین و توزیع اقلام داروهای شاخه بهداشتی ( مکمل های کودکان ) در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر نحوه اجرای خدمات.

– پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات کودکان در مراکز خدمات جامع سلامت،پایگاه­ها، خانه بهداشت ، جمعیت تیم سایر و عشایر.

– بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی ، بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی کودکان در برنامه ریزی های منطقه ای.

– پایش و ارزشیابی برنامه های کودکان و گزارش نارسائی ها و تنگاها همراه با پیشنهاد راه حل های آن.

– تلاش برای دستیابی به روش های مناسب جلب مشارکت جامعه در سطوح اجرایی برنامه های کودکان.

– تعیین و اعلام به موقع ملزومات و اعتبارات مورد نیاز در سطح اجرایی برنامه های کودکان.

– هماهنگی و جلب همکاری سایر بخش های اجتماعی و اقتصادی منطقه ای در ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک.

انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی.

شرح وظایف کارشناس باروری سالم، میانسالان و سالمندان:

– مشارکت در بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه برنامه های باروری سالم، میانسالان و  سلامت سالمندان متناسب با شرایط محلی در قالب سیاست وزارت متبوعه .

– ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه­های مختلف برنامه های باروری سالم، میاسالان و سلامت سالمندان.

– تهیه و تنظیم لیست حق الزحمه باروری سالم و اسناد اعمال جراحی و هماهنگی با بیمارستان های طرف قراردادها و ارجاع مراجعین مراکز و خانه های بهداشت جهت انجام توبکتومی..

– همکاری و هماهنگی با ادارات ، خیریه ها ، کلینیک ها و … به منظور پیشبرد اهداف برنامه های باروری سالم و سلامت سالمندان.

– تشکیل کمیته های بحران جمعیت ، باروری سالم و سالمندان.

– جمع آوری و جمع بندی اطلاعات و آمار باروری سالم، میانسالان و سالمندان.

– همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف.

– همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در راستای اهداف برنامه های باروری سالم، میانسالان و سالمندان.

– تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه های باروری سالم، میانسالان و سالمندان و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

– بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی ، بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی و برنامه ریزی های منطقه ای.

– پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات مشاوره قبل از ازدواج .

– پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات (باروری سالم ،میانسالان و سالمندان ) در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه­ها، خانه های بهداشت و جمعیت تیم سیار و عشایر.

– پایش و ارزشیابی برنامه های باروری سالم، میانسالان و سالمندان و گزارش نارسائی ها و تنگناها همراه با پیشنهاد راه حل های آن.

– تلاش برای دستیابی به روشهای مناسب جلب مشارکت جامعه در سطوح اجرایی برنامه های باروری سالم و سالمندان.

– ارتباط با کمیته امداد امام در انتقال مفاهیم بهداشت باروری به رابطین و مددجویان کمیته و برنامه های سالمندان.

– تعیین و اعلام به موقع ملزومات و اعتبارات مورد نیاز در سطوح اجرایی برنامه های باروری سالم و سالمندان.

انجام سایر وظایف ارجاعی.

شرح وظایف کارشناس مادران:

– بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران و تجزيه و تحليل و انجام مداخلات

– پیگیری اجرای نظام مراقبت مرگ مادری و ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش مرگ و مير مادران

– تشكيل كميته بررسی مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری( در صورت وقوع مرگ مادری) و شرکت در پرسشگری و تکمیل پرسشنامه مرگ مادران

– تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود

– پایش و ارزشيابي برنامه مادران درمراكز شهري و روستايي و نظارت بر کیفیت وکمیت خدمات برنامه مادران و و نظارت و پایش عملکرد بهیاران و پرستاران تحت پوشش

– اجراي برنامه هاي آموزشي و ارائه دستور العمل های بارداري جهت كليه كاركنان بهداشت خانواده , بهورزان, پزشكان خانواده و ماماي خانواده و  بخش خصوصي در طول سال

– نظارت و بررسي بر عملكرد ماما روستاها و ماماهاي محلي

– پیگیری و گزارش زایمان های خارج بیمارستانی

– تقویت نظام مراقبت مادری با برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و جلسات اطلاع رسانی و آموزش

– هماهنگی و همکاری درون و برون سازمانی به منظور ارتقاء سلامت مادران ( معاونت درمان ، پزشک قانونی، واحدهای تابعه و …)

– جمع آوري و جمع بندي میزان موجودي و مصرفي مکمل های مادران مراكز محيطي و بررسي و برآورد داروهای مورد نیاز

– مشاركت در برنامه هاي آموزش دانشجويان و پرسنل بدو ورود سيستم بهداشتي

– اجراي برنامه مراقبت های دوره اي زنان  باردار, پس از زایمان و پیش از بارداری

– هماهنگی با بهزیستی شهرستان و استان جهت کمک هزینه انجام آزمایش آمنیوسنتز جهت زنان باردار بی بضاعت

– توزیع سبد حمایتی تغذیه زنان باردار و همکاری با واحد تغذیه

– آماده سازی و تجهیز مکان تشکیل کلاسهای زایمان فیزیولوژیک و هماهنگی و برگزاری کلاسهای زایمان فیزیولوژیک

– هماهنگی با آزمایشگاه و بیمارستان و کلینیک جهت ویزیت زنان باردار بی بضاعت

– پیگیری مستمر زنان باردار پرخطر بستری در بیمارستان، اعزام شده، انتقالی ، وارده و مهمان و زنانی که بارضایت شخصی مرخص می شوند.

– توجيه پرسنل جديد الورود به سيستم در خصوص برنامه و بوكلت چارت هاي مادران

نام و نام خانوادگی تحصیلات/ مدرک و رشته تحصیلی سمت مورد تصدی
 صغری سلیمانی  کارشناس بهداشت عمومی  کارشناس کودکان
 فاطمه طهماسبی  کارشناس بهداشت عمومی  کارشناس باروری سالم و میانسالان و سالمندان
فاطمه محرابی  کارشناس مامایی  کارشناس مادران

شماره تماس:  08133122013