نام و نام خانوادگی: علی مرسلی

سمت مورد تصدی: سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

 1. جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از مراکز و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی
 2. سازماندهی – برنامه ریزی – و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری
 3. نظارت – پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
 4. نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
 5. همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی – ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی
 6. برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 7. ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها
 8. برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر – غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و استخرا ج نتایج عملی برمبنای متون علمی و
 9. فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده
 10. سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Survcillance مبارزه کنترل – حذف – ریشه کنی بیماریها براساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها
 11. مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های لازم در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی
 12. همکاری آموزشی با معاونت آموزش و تحقیقات، معاونت اجتماعی و معاونت درمان دانشکده و بخش خصوصی و گروههای پزشکی در زمینه
 13. راهکارهای پیشگیری اولیه – ثانویه – ثالثیه
 14. طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط
 15. برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی – تجهیزات – نیروی انسانی – واکسن – دارو – مواد بیولوژیکی دیگر ) برای اجرای برنامه ها در سطح شهرستان و ارائه آن به معاونت توسعه
 16. تشکیل جلسات – سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها جهت پزشکان ( بخش خصوصی – بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی )
 17. طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر – پمفلت – … )
 18. معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه – ثانویه – ثالثیه ) از بیماریها
 19. ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی
 20. اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و شهرستانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح کشور
 21. ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی
 22. طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص (کسبه – معتادان و… ) و اجرای آن
 23. مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر
 24. تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی با دیگر واحدهای معاونت بهداشتی

 

1- همکاری با کارشناسان واحد به منظور جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت وبيماري واگیر و غیرواگیر درشهرستان و تجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها و مشكلات بهداشتي شايع در شهرستان از طریق بخش خصوصی و دولتی و برنامه ريزي و اجراي راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها در قالب برنامه های عملیاتی.

2-برنامه ریزی و  نظارت بر بيماريابي، اجراي موازين پيشگيري و پيگيري و درمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند در کلیه واحد های بهداشتی درمانی سطح شهرستان.

3- چک و پایش فعالیت کارشناسان محیطی، ستادی و بهورزان و همچنین پزشکان مراکز در خصوص انجام برنامه های مراقبتی واحد بیماریها.

4- برنامه ریزی و نظارت بر کشف و گزارش طغیانها و اپیدمیها و کسب آمادگی لازم حهت مقابله با همه گيري بيماريهاي مختلف در سطح کلیه واحد های بهداشتی درمانی با توجه به وظایف هر واحد .

5- مشارکت در نیاز سنجی و آموزش كليه پرسنل بخش بهداشتي و برنامه ریزی، مشارکت و نظارت بر آموزش مردم دررابطه با بيماري هاي تحت مراقبت و راه هاي درمان و پيشگيري از آنها.

6- مشارکت در اجرای برنامه های بهداشتی سایر واحد های ستادی در صورت نیاز در سطح شهرستان.

7- برگزاری کمیته های مختلف واگیر و پیگیری مصوبات کمیته ها جهت ارتقاء نظام مراقبت بیماریها در سطح شهرستان.

8- برنامه ریزی و کسب آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها.

9- نظارت بر صحت و سقم  گزارشات آماری مرتبط با بیماریها بصورت ماهیانه –فصلی و سالیانه به سطوح بالاتر

10-همکاری و هماهنگی با کارپرداز به منظور هزینه کرد ردیف های اختصاص داده شده به واحد به منظور اجرای برنامه های آموزشی، مناسبت ها و هفته های مختص به برنامه های مختلف، و خرید وسایل بیماریابی( قوطی خلط، محیط های آنفلوانزا و کری بلر، وسایل نمونه گیری پاشنه پا و…)

نام و نام خانوادگی تحصیلات/ مدرک و رشته تحصیلی سمت مورد تصدی
ایوب سلیمانی  کارشناس بیماری ها
فتح اله اشرافیان  کارشناسی
علی مرسلی  کارشناس بهداشت عمومی
مصطفی خدابنده لو  کارشناس بهداشت عمومی
مصطفی هوشمندی  کارشناس ارشد مدیریت بهداشت
سنجر قبادی  کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس:  08133127079