🔰 گزارش عملکرد روز گذشته تاریخ 1402/10/09معاونت بهداشتی در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون.

📗 به گزارش گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده عملکرد در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون به شرح ذیل می باشد؛

🔹غربالگری کارمندان و مراجعین در بانک ها.

فعالیت همکاران هلال احمر در شیفت صبح در درمانگاه تامین اجتماعی و تریاژ بیمارستان حضرت قائم (عج).

🔹حضور همکاران مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی در میدان امام.

✍️ مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد